Hľadať

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
ASFALT SK, s.r.o.

1. Základné ustanovenia

1.1 Všeobecné obchodné podmienky predaja (ďalej len "Všeobecné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú spoločnosť ASFALT SK, s.r.o. so sídlom Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 47682418, IČ DPH: SK2024050072 (ďalej len "ASFALT SK") na jednej strane a kupujúci na druhej strane (ďalej len "kupujúci") a ktoré sa týkajú predaja tovaru spoločnosti ASFALT SK.

1.2 Vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia ďalšími zmluvami uzavretými medzi týmito zmluvnými stranami. Pokiaľ niektoré vzťahy nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, resp. inými zmluvami, riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

1.3Tieto obchodné podmienky sa v časti práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 108/2000 Z.z. nevzťahujú na právnické osoby. Na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a právnickými osobami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, avšak práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. sa priznávajú aj právnickej osobe, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, pričom na tieto účely sa táto osoba považuje za spotrebiteľa.


2. Ako objednať tovar

2.1 Kupujúci si vyberá produkty alebo služby z ponuky podľa jednotlivých kategórií (typov) alebo podľa ich výrobcov. Vyberať produkty a vložiť ich do košíka je možné aj bez registrácie, resp. bez prihlásenia.
Po vložení produktov do košíka prejdete do pokladne, kde môžete vidieť zhrnutie objednaného tovaru a je možné ho buď záväzne objednať alebo zrušiť.
Ak si prajete záväzne tovar objednať, je nevyhnutné sa zaregistrovať (v prípade nových zákazníkov), resp. prihlásiť (v prípade existujúcich zákazníkov).
V ďalšom kroku si vyberiete spôsob doručenia a následne spôsob platby.
Posledným krokom je potvrdenie.
Po prijatí objednávky internetovým obchodom/ asfalt.sk dostane zákazník na svoj e-mail potvrdenie prijatia tejto objednávky, vrátane jej evidenčného čísla.

2.2 Kupujúci si objednáva tovar na základe písomnej objednávky, ktorú je možné zaslať poštou, alebo e-mailom. Objednávku je možné vykonať i telefonicky, alebo prostredníctvom internetového obchodu www.asfalt.sk.

2.3 Objednávka sa stáva záväznou jej potvrdením zo strany ASFALT SK. Potvrdená objednávka predstavuje záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar v zmysle podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.4 Aby objednávka bola záväzná, musí spĺňať nasledovné náležitosti: a) meno a priezvisko, alebo obchodné meno kupujúceho, b) adresa alebo sídlo kupujúceho, c) presnú špecifikáciu druhu a množstva objednávaného tovaru, d) spôsob odberu a miesto dodania tovaru, e) uvedenie spôsobu platby.

3. Ceny a spôsob platby

3.1 Ceny tovarov sú určené dohodou. Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru.

3.2 Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť cenu v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok riadne a včas.

3.3 V internetovom obchode www.asfalt.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a) bezhotovostným prevodom na účet ASFALT SK,
b) platobnou kartou cez platobné brány
c) dobierkou
d) v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere

3.4 Platba vopred sa vykoná na základe predbežnej faktúry, respektíve vygenerovanej objednávky. Tá sa považuje za uhradenú, dňom pripísania sumy na účet ASFALT SK. Ak suma za objednaný tovar nebola splatená riadne a včas, a to najneskôr do 15 dní odo dňa objednania, objednávka tovaru sa považuje za nezaplatenú a ASFALT SK je oprávnená od objednávky odstúpiť.

3.5 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky ceny sú zmluvné a konečné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4. Doručenie a prevzatie tovaru

4.1 V prípade zvolenia platby na dobierku, objednaný tovar, ktorý je skladom, ide rovno na expedíciu. Zvolením bezhotovostnej platby vopred, tovar bude expedovaný až potom, kým nepríde avízo o úspešne zrealizovanej platbe, respektíve kým platba nie je evidovaná na bankovom účte. Tovar, ktorý je skladom, sa odosiela väčšinou už v ten istý deň ako bol objednaný, respektíve na nasledujúci pracovný deň, ak bola objednávka zrealizovaná po 13:00 hodine.

4.2 Dodanie tovaru sa vykonáva spôsobom uvedeným na objednávke.

4.3 Predávajúci účtuje prepravné náklady, ak nie je uvedené inak.

4.4 Spôsob doručenia
Predávajúci zašle kupujúcemu spolu s tovarom aj daňový doklad - faktúru, prípadne i záručný list. Faktúra slúži zároveň aj ako doklad potrebný k uplatneniu reklamácie. V prípade osobného odberu tovaru si tieto doklady prevezmete kupujúci osobne spolu s tovarom.
Kuriér TOPTRANS
doručenie zásielky je do 24 hodín od expedície a to vždy priamo do Vašich rúk (domov alebo do práce)alebo na adresu uvedenú na objednávke
najrýchlejší a najbezpečnejší spôsob dopravy
SMS INFO - Informovanie odosielateľa e-mailom pri nedoručiteľnosti zásielky u príjemcu – ZDARMA
E-MAIL INFO - Informovanie príjemcu e-mailom o odoslanie zásielky cez systém TOPTRANS – ZDARMA
SMS AVIZACE - Informovanie príjemcu SMS správou o umiestnenie zásielky na rozvoz – ZDARMA
Používanie Zákazníckeho programu na webových stránkach TOPTRANS – ZDARMA
Možnosť dohľadania zásielky On-line a to pri rozvoze i prevzatí – ZDARMA
Poistenie zásielok až do 33.000,- EUR – v cene prepravy
Osobný odber
Osobný odber je možný na odbernom mieste v Ivanke pri Dunaji 900 28, Dlhá 9, od pondelka do piatka, v časoch od 8:30 do 16:30 hod., po dohode a potvrdení telefonicky alebo mailom aj neskôr.
Vždy je zadarmo. Ďalšou veľkou výhodou je časová nezávislosť na doručovateľovi. Ako náhle je tovar na odbernom mieste pripravený, dostanete od nás e-mail s potvrdením, že si ho môžete vyzdvihnúť. Na vyzdvihnutie máte celých 5 pracovných dní, počnúc nasledujúcim pracovným dňom od obdržania potvrdenia.

4.5 Poplatky za dopravu uvedené nižšie, platia iba pre doručenie v rámci Slovenskej republiky. V prípade, že máte záujem o dodanie tovaru do zahraničia, kontaktujte nás a cenu za prepravu dohodneme individuálne. Ceny prepravy podľa jednotlivých doručovacích spoločností sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách, pri bezhotovostných platbách vopred je doprava cenovo zvýhodnená, prípadne zdarma:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

Bezhotovostná platba - platba vopred prostredníctvom platobných brán WebPay( pre klientov Volksbank Slovensko), TatraPay, platobnou kartou alebo bankovým prevodom.
Dobierka - je potrebné uhradiť ju pri preberaní poštovému doručovateľovi alebo priamo na pošte.

5. Reklamačný poriadok

5.1 Reklamačný poriadok upresňuje postup kupujúceho a predávajúceho v prípade, ak vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vzniknuté chyby predávaného tovaru.

5.2. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

5.3 Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania. Je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.

5.4. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.

5.5 Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať. Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

5.6 Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je predávajúci povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.7 Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak zákazník predloží reklamovaný tovar kompletne spolu s príslušenstvom, s dokladom o kúpe a prípadne záručným listom ak obsahuje.

5.8 Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a.) odovzdaním opraveného tovaru
b.) výmenou tovaru
c.) vrátením kúpnej ceny tovaru
d.) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
e.) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

5.9 Zákazník môže uplatniť reklamáciu osobne priamo v prevádzke predávajúceho príp. poštou na adresu sídla predávajúceho. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.. Nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho preukazuje zákazník dokladom o kúpe. Bez predloženia dokladu o kúpe zaháji predávajúci reklamačné konanie len ak zákazník iným vierohodným spôsobom preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil od predávajúceho.
Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.
Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

5.10 Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie zákazníkovi.
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom kópia reklamačného protokolu.
Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu odo dňa prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

5.11 Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo na: výmenu tovaru za nový bezchybný kus alebo v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nie je dostupný môže odstúpiť od kúpnej zmluvy
V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

5.12 Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

6. Vrátenie tovaru

6.1 Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

6.2 V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti dodávateľ spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 15 dní.

6.3 V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a.) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b.) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
c.) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

6.4 Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto základných obchodných podmienok, e-mailom na adrese info@asfalt.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

6.5 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia, sa zmluva od začaitku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar prosím pokiaľ možno zasielajte späť:
- v pôvodnom nepoškodenom obale
- nepoužívaný
- nepoškodený
- kompletný ( vrátane príbalového letáku, zaručného listu, návodu na používanie a pod. )
- spolu s dokladom o kúpe
Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru, resp. jej časť Vám vrátime prevodom na Váš účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok dodávateľ nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.

6.6 Kontakt pre upovedomenie predávajúceho o vratení tovaru:
mobil: 0948 112 211
e-mail: info@asfalt.sk
Adresa pre vrátenie tovaru:
ASFALT SK, s.r.o., Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji,

7. Storno objednávky:

7.1 ASFALT SK si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo je dlhodobo nedostupný. Zákazník je v takom prípade kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o ďalšom postupe.

7.2 Zákazník môže následne objednávku upraviť alebo požiadať o stornovanie. V prípade, že kupujúci túto objednávku už zaplatil, bude mu plná suma v prípade storna alebo čiastočná suma v prípade zmeny objednávky vrátená na účet a to do 10 dní od zrušenia objednávky.

7.3 Objednávku zo strany zákazníka je možné stornovať do 6 hodín po potvrdení jej prijatia internetovým obchodom asfalt.sk. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

7.4 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v predpísanej lehote, alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, že si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

8. Ochrana osobnyých údajov

8.1 ASFALT SK ako prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje v komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.asfalt.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka aj bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.7.2013.

9.2 ASFALT SK má výhradné právo tieto Všeobecné obchodné podmienky dopĺňať a meniť.